تلفن :

021-22870037

کد پستی :

1661764157

پست الکترونیک :

info@faraentekhab.ir

آدرس:

تهران ، خیابان خواجه عبدالله انصاری ، کوچه آل یاسین(نهم) ، ساختمان مدائن ، طبقه سوم